10 - 12 December, 2019
Park Rotana Abu Dhabi, United Arab Emirates

Venue

Park Rotana & Park Arjaan by Rotana Abu Dhabi

Al Salam St., Eastern Ring Road
P.O. Box 43377 Abu Dhabi
United Arab Emirates

Website: https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/unitedarabemirates/abudhabi/parkarjaanbyrotana

Phone: +971 2 657 3333


Details coming soon